Dizajn

Dizajn

ukážky základných grafických šablón

Podpora

Podpora

poradenstvo a riešenie problémov s net.biz

Zaujal vás net.biz? Dodávame ho v troch edíciách: Basic, Standard a Premium.

Ako mám pripraviť obrázky..?

Jedinou starosťou, ktorú máte s obrázkami, je ich “pripnutie” ku skladovej karte alebo ku tovarovej skupine v OASIS-e. Viac sa o obrázky a popisy nemusíte starať, všetko za vás zabezpečí služba S2O a net.biz. Pokiaľ však neovládate prácu s programom OASIS, odporúčame vám preštudovať si príručku práce s OASIS-om v ktorej nájete všetky základné informácie o OASIS-e a práci s ním (strana 120 – práca s obrázkami).

Služba S2O automaticky skonvertuje obrázky a upraví ich na optimálne rozlíšenie (prevzorkuje ich), potom upraví ich veľkosť na požadované rozmery a prenesie na net.biz. Všetko úplne automaticky a bez akejkoľvek vašej starosti a práce s úpravou obrázkov. Zdrojové obrázky, ktoré pripnete ku karte v OASIS-e, by však mali spĺňať aspoň tieto základné požiadavky:

  • názov: pri importe obrázkov cez OASIS je potrebné vybrať typ importovaného obrázka: “Internet veľký“. Obrázky je možné pridávať aj mimo OASIS, v tom prípade musí byť názov obrázka zložený z Čísla Skladovej Karty, identifikátora “_invelky” a prípony .jpg  alebo .jpeg.  Ak má skladová karta číslo napríklad 4102-15, potom správny názov obrázka bude: 4102-15_invelky.jpg. Obrázky sa musia nachádzať v zložke …\Oasisw\Obrazky  príslušného dátového prostredia účtovnej jednotky (FirmaXXX). Obdobné je to aj v prípade práce s obrázkami tovarových skupín. Tu je však rozdiel v tom, že názov obrázka je tvorený z predpony “ms_“, Čísla Tovarovej Skupiny, identifikátora “_invelky” a prípony .jpg  alebo .jpeg. Obrázky tovarových skupín sú umiestnené v podadresári obrázkov produktov:   …\Oasisw\Obrazky\matskup.
  • kvalita: minimálne odporúčané rozlíšenie zdrojového obrázka je 600dpi. Neodporúčame ku produktom pripájať obrázky s menším rozlíšením ako je rozlíšenie najväčšieho obrázka. Ak pridáte ku produktu zdrojový obrázok s rozlíšením napríklad 100 x 100 px  a v administrácii sú nastavené veľkosti napríklad 150 x 150 px, 300 x 300 px  a 600 x 600 px, systém upraví zdrojový obrázok jeho zväčšením, čo bude mať za následok rozmazaný a neostrý obrázok.
  • formát:  JPG alebo JPEG
  • rozmer: obrázky by mali mať taký rozmer, aby ich veľkosť bola vždy väčšia ako najväčší obrázok produktu. Nemalo by dôjsť ku situácii, že S2OSynchro bude obrázok zväčšovať, obrázok by mal byť vždy zmenšovaný, inak dôjde ku jeho rastrovaniu a výsledok bude nekvalitný (“zubatý” a rozmazaný).
  • pomery strán: nezáleží na tom, v akom pomere sú strany zdrojových obrázkov, každý môže byť úplne iný. Služba S2OSynchro zabezpečí pri konverzii to, aby bol výsledný obrázok zobrazený  celý a nedeformovaný. Optimálnym a odporúčaným pomerom strán však je maximálne 4:1 resp. 1:4. To znamená, že šírka je maximálne 4 násobkom výšky obrázka alebo naopak. Ak budú obrázky príliš dlhé a úzke, vznikne nezreteľná “štrúdľa”, ktorá sa ťažko zobrazuje. Obrázok tak stráca svoj význam.

Poznámka: systém akceptuje a prenáša aj tzv. spoločné obrázky skladových kariet. Viacero produktov môže mať rovnaký vzhľad,  napríklad ak sa jednotlivé produkty vzájomne líšia len veľkosťou. V takom prípade by bolo zbytočne prácne rovnaký obrázok pripájať ku viacerým kartám a je pre ne vhodné použiť spoločný obrázok.
V prípade že je ku jednej skladovej karte pripojený jej vlastný obrázok (cislokarty_invelky.jpg) aj spoločný obrázok, synchronizačná služba prenesie na web vlastný obrázok karty.

Náš automatický systém úpravy a konverzie obrázkov Vám ušetrí veľmi veľa práce pri ich spracovaní. Ani on však nedokáže robiť zázraky – z nejasného, rozmazaného, príliš malého alebo inak nekvalitného zdrojového obrázka sa kvalitný výstup “vyčarovať” nedá. Preto Vám odporúčame venovať dostatočnú pozornosť správnej voľbe zdroja obrázkov, aby výsledok splnil Vaše očakávania.

Schematické znázornenie spôsobu, akým sa umiestnia a zobrazia obrázky v grafickej šablóne na webe:

Orezanie a umiestnenie obrázka

Naspäť na: net.biz